તા. ૨૫/૦૯/૧૭ની મતદારા યાદીની આખરી પ્રસિધ્ધી બાદ મતદાન મથકોમાં થયેલ ફેરફાર.